grunduddannelse_indsatslinj

Grunduddannelse Indsatslinien

Formål

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand de grundlæggende færdigheder, der sætter ham i stand til at fungere som hjælper på et slukningstog i redningsberedskabet.


Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte brandmand kunne


Have kendskab til

- redningsberedskabets organisation og opgaver . . grundlæggende brandkemi

- åndedræt og blodets kredsløb

- særlige farer på et skadested

- elementær sporbevaring


Have forståelse af

- slukningsmidlerne og deres anvendelse.


Kunne

- indgå som 3' er og 4' er på automobilsprøjten

- indgå i vandholdets arbejde på slangetender og tankvogn

- virke som sikkerhedsmand i forbindelse med trafikuheld

- løse tildelte opgaver i rent område ved uheld med farlige stoffer herunder anvende

-  trin I materiel og foretage indre afspærring og afmærke rent/urent område

- foretage personlig beskyttelse, herunder kunne anvende trykluftapparat og iføre sig

-   komplet beskyttelsesudrustning

- anvende mindre slukningsmidler, slangemateriel, armaturer herunder: pleje, kontrol,

-  pakning og opbevaring


Sammen med andre kunne

- oprette rensepunkt til personel

- hindre udbredelse af olieforurening i søer, havne og vandløb .

- anvende håndbårne stiger og springpude.

- forebygge og afhjælpe følgerne af oversvømmelser

- foretage oprydning og følgeskadebekæmpelse på et skadested


Indhold

- Organisation og opgaver


- Grundlæggende brandkemi


- Sikring og afspærring af et skadested


- Udlægning af slanger


- Personlig beskyttelse


- Oprydning på et skadested


- Følgeskadebekæmpelse


- Redningsberedskabets materiel


- Springpude


- Rensepunkt


- Hindre udbredelse af olieforurening


- Stiger


- Forebygge og afhjælpe følger af oversvømmelser


- Vandforsyning


- Særlige farer på et skadested


- Åndedræt og blodets kredsløb


- Elementær sporbevaring


Tid

  37 timer


Særlige bestemmelserDeltagere


Brandmanden skal forud for uddannelsens start have gennemført grundkursus i førstehjælp (12 timer) med et tilfredsstillende resultat.


Hvis en brandmand deltager i udrykninger inden grunduddannelsen er afsluttet, skal det være som overtallig person. Grunduddannelsen skal være gennemgået inden brandmanden kan indgå i et slukningstogs minimumsbemanding. Grunduddannelsen giver ikke kompetence til at varetage funktionen som røg- og kemikaliedykker.Kontrol


Delkontrol foretages under gennemførelse af øvelserne. Der afholdes afsluttende en vejledende skriftlig prøve.Prøven udarbejdes af Beredskabsstyrelsen. Prøvens resultat indgår i vurderingen af brandmandens egnethed til fortsat uddannelse.


Ved afholdelse af slutkontrol efter grunduddannelsen er det muligt at få uegnede sorteret fra på et tidligt tidspunkt. Dog bør vurderingen af brandmandens egnethed som hjælper ikke udelukkende vurderes på baggrund af den skriftlige prøve. Da hjælperfunktionen er en praktisk funktion, skal de praktiske færdigheder brandmanden demonstrerer under uddannelsesforløbet indgå i vurderingen.Uddannelsesbevis


Der udstedes bevis ved bestået uddannelse jf. de generelle bestemmelser.


Andet Inden påbegyndelsen af grunduddannelsens praktiske lektioner skal lektion 1 i "Den almindelige fællesuddannelse være gennemført".


Efter gennemgang af grunduddannelsen skal brandmanden, efter redningsberedskabets bestemmelser, på egen station have uddannelse i de typer materiel som beredskabsstationen råder over.