funktionsuddannelse_indsatslinj

Funktionsuddannelsen Indsatslinjen

Formål

Formålet med uddannelsen er at give den enkelte brandmand den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at kunne fungere selvstændigt på et slukningstog i redningsberedskabet.


Kunne


Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte brandmand. Have kendskab til:


- måle/sporingsudstyr


- oprettelse af og arbejdet på en venteplads


- øvrige beredskab er herunder ambulancetjenesten, search and rescue (SAR) beredskab,


- havmiljøberedskabet og politiet


- dele af personel- og dimensioneringsbekendtgørelsen, herunder beredskabet vedr.


- brandulykker,


- redningsulykker og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden m.v.


- indsatstaktikken ved brandindsatser, herunder anvendelsen af offensiv og defensiv


- taktik indsatstaktik


- ved redningsindsatser


- indsatstaktik ved akutte uheld med farlige stoffer


- transportmidlers opbygning


- spredningen afnaturgas ved udslip og håndteringen af uheld med naturgas


- indholdet af udrykningsbekendtgørelsen


- formål med og gennemførelse af evaluering af indsatsen, herunder menneskelige


-  reaktioner følgeskadebekæmpelse

 


Have forståelse af.


- Indsatsteknikkerne ved akutte uheld med farlige stoffer


- slukningsteknik og -taktik ved brandindsatser


- indsatsteknik ved redningsindsatser


- brandkemi herunder brandforløb og overtændinger


- sporbevaring.


- slukningsmidlerne og deres anvendelse


- særlige farer på skadestedet


- arbejdet på skadestedet, herunder bygningskonstruktioners forhold under brand -- Kroppens varmeregulering og væskebehov


- indgå på alle pladser på manuelt niveau på automobilsprøjten anvende


  automobilsprøjtens aggregater


- anvende frigørelsesværktøjer


- arbejde på og foretage redning ved anvendelse af  håndbårne  stiger


- anvende røgdykkerradioer


- iføre sig komplet røg- og kemikaliedykkerudrustning


- foretage ventilation på et skadested


- foretage løft af tunge byrder


- sikre sig mod faldulykker


- virke som pumpepasser


 

Sammen med makkeren kunne:

 

- Virke som røgdykker


- Virke som kemikaliedykker


- Virke som bårehold


   

Sammen med andre kunne


- medvirke ved frigørelse af fastklemte og indespærrede i transportmidler


- medvirke ved frigørelse af fastklemte i bygninger og produktionsanlæg


- foretage frigørelse af fastklemte og indespærrede ved andre ulykker herunder løst oplag,  sne, korn, brønde 0.1.


- sikre og  redde fastklemte i forbindelse med uheld med farlige stoffer herunder  hindre afdampning og antændelse af stoffet


- inddæmme og opsamle farlige stoffer på landjorden


- hindre udbredelse af olieforurening i søer, havne og vandløb


- anvende opsamlingsmateriel


- slukke væske- og tankvognsbrande


- fjerne væltede træer


- foretage læsning


Indhold

- Personel- og dimensioneringsbekentgørelse


- Udrykningsbekendtgørelsen


- Evaluering af indsatsen


- Indsatstaktik


- Transportmidlers opbygning


- Kroppens fysiologi


- Slukningsteknik og taktik


- Naturgas


- Brandkemi


- Sporbevaring


- Slukningsmidlerne og deres anvendelse


- Udlægning af slanger


- Redningsberedskabets materiel


- Radiobetjening


- Vandforsyning


- Røg- og kemikaliedykning


- Oprydning og følgeskadebekæmpelse


- Brande i naturen Brande i transportmidler


- Særlige farer


- Løft af tunge byrder


- Pumpepasser


- Frigørelse af fastklemte fra transportmidler og sammenstyrtede bygninger


- Farlige stoffer


- Forureningsulykker


- Rensning af personel og materiel


- Naturgas


- Afspærring af et skadested


Tid

  148 timer


Særlige bestemmelserDeltagere


Deltagere i uddannelsen skal have gennemgået den samlede grunduddannelse i indsatslinien og dele af de 17 timers "Fællesuddannelse" jf. denne uddannelse med et tilfredsstillende resultat.


Af § 22 stk. 1 i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 21. januar 1998 fremgår det, at "personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab, skal efter l års tjeneste gennemgå en funktionsuddannelse og bestå den afsluttende prøve".Kontrol


Der afholdes delkontrol i repetitionslektionerne