Vedtægter

§1

Navn og formål.

Værnets navn er - Hoptrup Frivillige Brandværn - oprettet den 6. august 1929.

Dets formål er, indenfor slukningsområdet, at varetage alle opgaver i forbindelse med brandslukning, forureningsuheld og lignende uheld, hvor indsats kræves.

Disse opgaver udføres i overensstemmelse med brandloven og i henhold til overenskomst med Haderslev kommune.

Uddannelse og øvelser følger de af Statens Brandinspektion udsendte retningslinier.

§2

Optagelse af medlemmer.

Enhver hæderlig fastboende ung rask borger over 18 år og som tidsmæssigt ved alarm, indenfor max. 5 minutter, kan nå stationen, kan optages som medlem.

Om optagelse og indtræden bestemmer bestyrelsen ved hemmelig afstemning. Skulle optagelse blive afslået, er bestyrelsen ikke pligtig til at angive grunden hertil.

Enhver bliver, efter at være optaget, foran fronten af kaptajnen ved håndslag forpligtet til, at følge denne vedtægts bestemmelser.

Der udleveres, ved ansøgning om optagelse i værnet, vedtægter til den pågældende.

Overflytning til andet værn, sker gennem lederen fra det værn medlemmet tidligere har været tilmeldt.

§3

Medlemmets udtræden.

Ønsker et medlem på grund af sygdom eller andre omstændigheder at udtræde af det frivillige brandværn, må en skriftlig udmeldelse være indgivet til kaptajnen.

Ved udtrædelse, skal de af værnet udleverede udrustningsgenstande afleveres til værnet.

Hvis helbredsmæssige grunde taler herfor, kan bestyrelsen opfordre til udmeldelse.

Bestyrelsen har ret til, efter forudgået varsel, at ekskludere et medlem.

Et medlem kan, efter udtrædelse af værnet, udnævnes til æresmedlem, hvis denne har tjent værnet i mindst 25 år.

§4

De aktive medlemmers pligter.

De aktive medlemmer skal i tjeneste opføre sig hæderligt, være ædruelige, vise punktlighed, ro, udholdenhed og hvor det gælder mod og besindighed.

De aktive medlemmer skal forpligte sig til:

   At møde til brandslukning i overensstemmelse med de til enhver tid givne instrukser.

   At efterkomme enhver under tjeneste given ordre fra befalingsmændene.

   At deltage i de foreskrevne øvelser.

   At lade sig uddanne til tjeneste gennem kurser og instruktioner.

   Ingen brandmand må forlade uheldstedet og den anviste plads uden tilladelse.

   Personlig udstyr skal holdes rent og i god brugbar stand.

   Ved alarmering og øvelse gælder kun lovligt forfald.

   Vagtplanordning skal overholdes.

   Enhver der indtræder i det frivillige brandværn, forpligter sig til at tjene dette uden vederlag.

§5

Brandværnets inddeling / antal og ledelse.

Brandværnet består af 24 aktive medlemmer, delt op i 5 bestyrelsesmedlemmer og 19 menige, hvoraf 5 mand virker i festudvalget.

Distinktioner for befalingsmændene følger de af Statens Brandinspektion og Sønderjyllands frivillige Brandværnsforbund udsendte instrukser.

Uniformering i øvrigt skal følge de af værnet givne instrukser.

Brandinspektøren eller hans stedfortræder har den øverste ledelse på brandstedet og andre uheldssteder.

Indsatsledelsen forestås af befalingsmændene.

Den administrative ledelse af brandværnet forestås af bestyrelsen.

§6

Bestyrelsen.

Brandværnets bestyrelse består af 5 mand.

   Brandværnets kaptajn

   Næstkommanderende (Overbrandmester)

   3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen udpeger en sekretær, der tillige kan være kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer og ledelse vælges på generalforsamlingen, for et tidsrum af 2 år ad gangen. Kaptajnen og næstkommanderende (Overbrandmester) vælges for 3 år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Kaptajnen modtager alle brandværnets stilede skrivelser, og indkalder bestyrelsen til møde så ofte han finder det nødvendig.

Kassereren forestår alt vedr. økonomi og fører regnskabet.

Sekretæren udfører brandværnets skriftlige arbejde og fører protokol ved møder. 

Til bestyrelsen vælges der 2 suppleanter - der er hhv. 1. og 2. suppleant efter antal af stemmer. Suppleanterne har ikke stemmeret - medmindre de indtræder permanent for et medlem i bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§7

Bestyrelsens pligter.

Bestyrelsens pligter er foruden de i § 2 nævnte funktioner:

   At udføre den administrative ledelse af værnet.

   At tage beslutninger over klager og henvendelser.

   At tage beslutning om afholdelse af forsamlinger.

   At udpege Redskabsmester.

   At udnævne Æresmedlemmer.

§8

Kaptajnens pligter.

Ved indsats og øvelser at lede værnet.

At anordne øvelser og instruktioner.

At sammenkalde og lede bestyrelsesmøderne.

At repræsentere brandværnet udadtil.

At foretage indberetninger til Statens Brandinspektion, hovedforbundet og kommunen efter givne instrukser.

§9

Garage- og redskabsmesterens pligter.

Garagemesteren er ansvarlig for at garagen er i orden og i ryddelig stand, og at materiel er i orden.

Udrykningsbilerne altid er pakket og køreklar.

Større mangler skal straks meddeles kaptajnen.

Garage- og redskabsmesteren kan udpege en eller flere medhjælpere.

§10

Generalforsamling.

Hvert år i januar afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

     1.   Valg af dirigent.

     2.   Kaptajnens beretning.

     2a. Festudvalgets beretning.

     3.   Fremlæggelse af regnskab.

     4.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     5.   Valg til festudvalget.

     6.   Valg af revisorer.

     7.   Valg af fanebærer og fanejunkere.

     8.   Indkomne forslag. (Skal være kaptajnen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

     9.   Eventuelt.

Generalforsamlingen der indkaldes med 14 dages varsel, er højeste myndighed i værnets anliggende.

Valg afgøres af hele generalforsamlingen pr. stemmeseddel.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.

Er der fuldstændig stemmelighed, afgøres der ved lodtrækning.

Forsamlingen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når halvdelen af de aktive medlemmer eller flertal i bestyrelsen kræver det.

    

§11

Brandværnets opløsning.

Ved eventuel opløsning af brandværnet, afhændes brandværnets aktiver, hvoraf der oprettes en fond.

Til den tid fastsættelse af beløb, til årlig udbetaling, kan søges af foreninger i Hoptrup gamle sogn.

Ved evt. opløsning af brandværnet, har Haderslev kommune første bud på brandværnets aktiver.

§12

Ændringer af vedtægter kan kun ske på ordinære generalforsamlinger og kræver 2/3 af de aktive medlemmers tilstedeværelse, og kun såfremt de anførte ændringer har været anført på dagsordnen.

 

Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamling den 27. januar 2012.

   Torben Hansen (Kaptajn)

   Lorenz Peter Reuss Christensen (Næstkommanderende)

   Frits Vognsen

   Finn Ruwald Juhl

   Torben Juhl